شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهمن 1394، صفحه 1-157 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه بین المللی امام خمینی

مدیر مسئول کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه