شماره جاری: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-157 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه بین المللی امام خمینی

مدیر مسئول کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه