از عدالت کیفری امنیت مدار تا عدالت کیفری کرامت مدار (علل، راهکارها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

مهم ترین رسالت عدالت کیفری ایجاد امنیت وحفظ نظم از رهگذر مقابله با رفتار های است که از منظر کاربست های حقوق کیفری جرم نامیده می شود. با این همه مولفه های کیفری مختلفی جهت نیل به این مهم مورد سنجش قرار گرفته است. از این منظر در گذاری، تحت تاثیر سیاست کیفری سیاست زده، جرم رابه مثابه جنگ دانسته و دستاوردهای جرم شناختی از انسان بزه کار را با اغماض از رهیافت های حقوق بشری در پهنه عدالت کیفری وبا رویکردی امنیت مدار وارد نموده است. اما ازمنظر دیگر لزوم توجه به باز تولید مفهوم کرامت انسانی  واین که ارتکاب جرم برگرفته از مفاهیم سازمان یافته جامعه می باشد با گذار از هرنوع ایدولوژی امنیت مدارانه در افقی معنا گرا به دنبال این است تا مدیریت ریسک جرم را به نفع حقوق وآزادی های بشری جابجا کند. با این همه لزوم واکنش سازمان یافته در مقابله با پدیده های جنایی مدرن سبب گردید تا حقوق کیفری به دنبال افتراقی سازی پاسخ گذاری مدرن از رهگذر دستیابی به علل خاص و با تاکید بر راهکارهای مشخص به مقابله با جرایم مختلف بپردازد.

کلیدواژه‌ها