اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محسن عینی

حقوق کیفری دانشیار

mohsen.einiyahoo.com
02833901604

سردبیر

محمد علی بابایی

حقوق کیفری دانشیار

m.babaeigmail.com
02833901646

کارشناس نشریه

معصومه صالحی

علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

salehi_masom64yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمد جعفر حبیب زاده

حقوق کیفری و جرم شناسی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

habibzamyahoo.com
98(21)82884642

حسن فرهودی نیا

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه تبریز

hfarhooditabrizu.ac.ir

اسدالله لطفی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

lotfi.asadollahyahoo.com
02833901336

جلیل امیدی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار، دانشگاه تهران

jalilomidiyahoo.com
02188766272

حسین آقابابایی

فقه و حقوق جزا دانشیار دانشگاه گیلان

hbabai2002yahoo.com
0131 6690274-8

محسن عینی

حقوق کیفری دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

mohsen.einiyahoo.com
028233901606

محمد علی بابایی

حقوق کیفری دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

babaeiikiu.ac.ir
02833901646

مسعود البرزی ورکی

حقوق بین الملل کیفری استادیار ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

alborziikiu.ac.ir
02833901643